ตัวอย่างผู้ป่วย Case Study 530399

Patient History

     - Thai woman 29 year old

     - BW = 83.3 kg, BMI = 33.8 kg/m²

     - Left leg swelling for 17 years

Diagnosis

     - Primary Lymphedema Praecox, Stage 3, Grade 4

Treatment

    1. Reduction Phase:

     - Twisting Tourniquet Technique (TTT) for 10 days at Lymphedema Day Care Center 

     - Vegan diet (adjuvant therapy)

    2. Maintenance Phase:  Apply  

      - Compression stocking ClassII (20-30 mmHg)

      - Self-bandage by use elastic bandage (20-40 mmHg)

      - Self-TTT at home during free time.

      - Vegan diet (All 3 meals a day) 

 

Result  after  TTT                              

                                                           5 days               10 days              M1D1                   M3              

     - Edema Severity (192.4%)    =     109.3 %                67.1 %               27.6 %                17.1%

     - Volume reduction                 =    7,333 mL          11,055 mL         14,547 mL           15,475 mL

     - Volume reduction rate          =       43.2 %                 65.1 %             85.7 %                 91.1 %

 

Visitors: 251,219