ตัวอย่างผู้ป่วยขาบวม

คำอธิบาย

Before D0         =    ก่อนการรักษา

After  Day 5      =    หลังการรักษา 5 วัน

After M1D1       =    หลังการรักษา 1 เดือน 1 วัน

After Y1M1D1  =    หลังการรักษา 1 ปี 1 เดือน 1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพผู้ป่วยบวมน้ำเหลือง

ก่อน-หลังบำบัดขันชะเนาะ 5 วัน

Lymphedema Patients 

Before (Day 0) and After Treatment (Day 5)

 

 

Visitors: 251,220